Thích Nhuân Thân

Trụ Trì Chùa Linh Quang-tỉnh ĐăkNông

Thư Ngỏ! Công trình xây dựng Đại Hùng Bảo Điện Chùa Linh Quang Vào tháng 2 năm 2013 ,Cao Nguyên Trọng xuân Quý Tỵ Động Thổ Đá xây Dựng Tam Bảo , Đại Hùng Bảo Điện , SĐT:0986783950

Thời gian chở mộng lưu đày,nhưng không chở nổi một vài ước mơ,tóc xanh lộng gió sông hồ,nhưng không kín lối qua bờ tử sanh.

First Name Last Name Phone
Donald Duck 123-456- 7890
Minnie Mouse 234-567- 8901

Hằng năm vào ngày 17/11 ÂL Chùa Linh Quang tổ chức Lễ Hội Hoa Đăng kỷ Niệm Ngày Thánh Vía Phật Di ĐÀ

Lễ Vía Phật A Di ĐÀ 17/11

Chùa Linh Quang -ĐăkNông

Email:nhuanthanchualinhquang@yahoo.com.vn

<< Youtube Video >>
<< Youtube Video >>
<< Chưa có bài viết nào được chia sẻ trên trang >>
<< Twitter >>
<< Twitter >>
<< Youtube Video >>
<< Rss >>
<< New text >>